Konštrukcia drevostavby

PERISO s.r.o.

Certifikovaný difúzne otvorený obvodový plášť

Konštrukcia diffuwall® 2010 je navrhnutá ako difúzne otvorený systém obvodového plášťa drevostavby s dôrazom na obmedzenie rizika vzniku prehrievania interiéru v letnom období. Obmedzenie prehrievania je výrazné najmä u variant Economy Plus a Pasiv.

Požiarna odolnosť konštrukcie:

Minimálna požiarna odolnosť zo strany interiéru 60 minút, zo strany exteriéru 90 minút.

Certifikované difúzne otvorené zateplenie strešného plášťa doskami nad krokvami

Táto konštrukcia sa používa všade tam, kde máme možnosť umiestniť tepelnú izoláciu z drevovláknitých dosiek nad krokvami. Zaistíme tým dokonalé prerušenie tepelných mostov tvorených krokvami. Drevovláknitá doska môže za istých okolností súčasne slúžiť ako poistná hydroizolácia. Súvrstvie neobsahuje žiadnu parotesnú fóliu.

Konštrukcia diffuroof®„e“ je navrhnutá ako difúzne otvorený systém zateplenia strešného plášťa zo strany exteriéru, naviac s dôrazom na obmedzenie rizika prehrievania podkrovia v letnom období. Obmedzenie prehrievania podkrovia je akcentované najmä u variant Economy Plus a Pasiv.

Požiarna odolnosť konštrukcie:

Minimálna požiarna odolnosť zo strany interiéru 30 minút.

Certifikované difúzne otvorené zateplenie strešného plášťa doskami pod krokvami

Táto konštrukcia sa použije tam, kde nie je možné alebo žiaduce umiestniť izolačné dosky nad krokvy. V tomto prípade je možné drevovláknité dosky umiestniť z interiéru a vláknitú tepelnú izoláciu medzi krokvy. Pod strešnou krytinou je nutné zaistiť izoláciu vysoko difúzne priepustnou kontaktnou poistnou hydroizoláciou. Ani v tomto prípade nemusí súvrstvie strechy obsahovať parozábranu.

Konštrukcia diffuroof®„i“ je navrhnutá ako difúzne otvorený systém zateplenia strešného plášťa zo strany interiéru, naviac s dôrazom na obmedzenie rizika vzniku prehrievania podkrovia v letnom období. Obmedzenie nepríjemného prehrievania podkrovia je najvýraznejšie u varianty Economy Plus. Variant Pasiv je u bežných konštrukcií zatepľovania krovov zo strany interiérov příliš komplikovaná (štandardne sa nerobí).

Požiarna odolnosť konštrukcie:

Minimálna požiarna odolnosť zo strany interiéru 30 minút.

 

Certifikované difúzne otvorené zateplenie stropu bungalovu

Konštrukcia diffutop® je navrhnutá ako difúzne otvorený systém zateplenia drevených trámových stropov pod nevykurovanými podkroviami a ďalej stropov bungalovov. Predovšetkým bungalovy sú typické veľkou plochou stropov vzhľadom k ploche pôdorysu. Preto je konštrukcia stropu bungalovu rozhodujúcim faktorom ako pre ich tepelné straty (zimná energetika) aj pre ich tepelnú stabilitu v interiéri (interiérov v lete, letná energetika).

Tepelno technické parametre konštrukcií diffutop sú preto automaticky nastavené tak, aby boli odpovedajúcim spôsobom lepšie, než tie isté parametre u ostatných konštrukcií obvodových plášťov v systémoch diffu.

Požiarna odolnosť konštrukcie:

Minimálna požiarna odolnosť zo strany interiéru 30 minút.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuwall®, diffuroof®“e” “i” a diffutop®:

 • nepoužíva parozábrany ani iné fólie
 • veľmi účinne bráni úniku tepla
 • významným spôsobom zabraňuje prehrievaniu interiérov v letnom období
 • celoročne prispieva k teplotnej stabilite objektu
 • umožňuje prechod vodnej pary difúziou
 • je nepriepustný pre vodu ako kvapalinu
 • vyrovnáva vlhkosť v interiéroch konštrukcia drevostavby
 • zaisťuje dobré zvukovo-izolačné vlastnosti stavieb
 • zaisťuje veľmi dobrú požiarnu odolnosť
 • zvyšuje prirodzenou cestou kvalitu ovzdušia v interiéri
 • je plne ekologický
 • konštrukcia v zimnom období vysychá
 • má schopnosť regenerácie pri nadmernom navlhnutí
 • jednoduchosť a architektonická flexibilita konštrukcií

Upozornenie:

Firma PERISO dôrazne upozorňuje na možnosť zníženia požiarnej odolnosti, ohrozenie funkčnej spoľahlivosti, životnosti a regeneračnej schopnosti difúzne otvorených konštrukcií v systéme diffuwall®, diffuroof®„e“ „i“ a diffutop® v prípade použitia iných než predpísaných materiálov a ich hrúbok a ďalej predpísaných technologických postupov /napr. spôsob upevňovania/.

Zdanlivo podobné materiály môžu mať niektoré fyzikálne vlastnosti značne odlišné. Využitie iných ako predpísaných materiálov sa prejavuje predovšetkým závadami v exponovaných častiach drevostavieb /nárožia, rohy, kúty, napojenia konštrukcie stropu a konštrukcie steny a podobne/ a v prípade zmeny izolačných materiálov aj znížením požiarnej odolnosti.