Difúzne otvorená technológia

Vlastnosťou, ktorá výrazne napomáha k zaisteniu kvalitného, zdravého prostredia v interiéroch stavieb, je paropriepustnosť ich obvodových plášťov a zateplených podkroví. Táto vlastnosť výrazne ovplyvňuje aj bezpečnosť konštrukcie stavby z pohľadu pôsobenia vlhkosti. Snaha o hermetické uzavretie /difúzne uzavreté/ konštrukcie stien a zateplených podkroví sú potenciálne rizikové a to predovšetkým z dvoch dôvodov:

– Vytvárajú dobré podmienky na vznik povrchových plesní v interiéroch stavieb, sú priaznivým prostredím pre rast a šírenie kolónií baktérií a ďalších mikrobiologických kultúr. Uvedené riziká vznikajú aj u dobre vetraných miestnostiach. Ani v týchto prípadoch nie je dobre možné spoľahlivo zaistiť prevetranie napríklad medzier za nábytkom, rôznych výklenkov, zákutí atď.

– Difúzne zatvorené konštrukcie nemajú prirodzenú regeneračnú schopnosť zbaviť sa nadbytočnej vlhkosti. Keď sa do konštrukcie dostane nadmerné množstvo vody /počas montáže, poruchou strešného plášťa, chybou hydroizolácie, porušením rozvodov vody atď./, konštrukcia sa jej sama nedokáže zbaviť. Vzniká tak skutočné riziko biologickej degradácie konštrukcie /hniloba a pod./.

Odpoveďou na tieto problémy je konštrukčný koncept tzv. difúzne otvorených konštrukcií. Tieto konštrukcie v rozumnej miere pripúšťajú difúziu vodnej pary. Toto vedie jednak k ,,mikroventilácii,, povrchov, ktorá znižuje riziko osídlenia mikrobiologickými kultúrami a umožňuje samovoľné vysychanie konštrukcií.
S difúziou v žiadnom prípade neuniká teplo z interiéru a nemá nič spoločné s prúdením vzduchu, to znamená že konštrukciu povedané laicky nie je možné „prefúknuť“.
Difúzne otvorená konštrukcia je teda nevyhnutným predpokladom, pokiaľ nám záleží na zdravom ovzduší v interiéri rodinného domu.
Prečo certifikované a overené riešenie konštrukcií?

Zostavenie konštrukcie zo samostatne certifikovaných materiálov ešte v žiadnom prípade nezaručuje správnu funkciu konštrukcie ako celku. Preto naša firma PERISO spolupracuje zo spoločnosťou INSOWOOL, ktorá sa dlhodobo systematicky zameriava na problematiku využitia prírodných materiálov pre difúzne otvorené konštrukcie drevostavieb tak, aby prispievali k zdravému prostrediu v ich interiéroch, boli energeticky úsporné a vytvárali tak príjemnú pohodu vo vnútri budovy nielen v zimnom, ale aj v letnom období.

Insowool ako prvá uviedla na trh certifikované difúzne otvorené konštrukcie /certifikáty vydané certifikačným orgánom 3048, CSI Praha , a.s./ Konštrukcie vyhovujú všetkým požiadavkám v súčasnosti platných noriem. PERISO tieto overené riešenia a dlhodobú skúsenosť, ktorú má INSOWOOL s difúzne otvorenými konštrukciami, zúročuje vo svojej práci pre zdravie a prospech svojich zákazníkov. Viac o týchto riešeniach sa dozviete na stránkach IZOLEKO.

8 dôvodov prečo použiť difúzne otvorený systém
DIFÚZNA OTVORENOSŤ
ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ
TEPELNÁ STABILITA
POŽIARNA ODOLNOSŤ

Skladby konštrukcií neobsahujú žiadne parozábrany, ktoré by bránili prestupu vodných pár a suchého vzduchu stenou či strechou. Tento fakt pozitívne ovplivňuje kvalitu vnútornej mikroklímy zo zdravotného hľadiska a umožňuje určité „dýchanie“ konštrukcií stien a strešných plášťov.

Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti používaných materiálov umožňujú vytvárať objekty a konštrukcie s minimálnymi energetickými stratami. Podľa voliteľných variant hrúbok jednotlivých vrstiev konštrukcií je možné dosiahnuť parametrov nízkoenergetického až pasívneho domu.

Vďaka použitiu drevovláknitých dosiek Pavatex, ktoré majú značne vysokú tepelne akumulačnú schopnosť, nedochádza k letnému prehrievaniu objektov. Odstraňuje sa tak jedna z mála nevýhod drevostavieb – ich malá tepelná stabilita /zvlášť s ohľadom na letné obdobie/. Fázový posun tepelného kmitu dosahuje hodnôt 7 až 13 hodín.

Dosky Pavatex majú značnú požiarnu odolnosť. Pri horení ich povrch zuhoľnatie a zamedzí tak rýchlemu šíreniu požiaru do vnútra konštrukcie. Výsledkom je nadštandardná požiarna odolnosť konštrukcie, ktorá dosahuje hodnôt 90 minút z interiéru a 120 minút z exteriéru.

ZVUKOIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ
REGENERAČNÁ SCHOPNOSŤ
EKOLÓGIA A ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ
OVERENÉ RIEŠENIA A CERTIFIKÁCIA

Plošná hmotnosť drevených konštrukcií v systémoch „diffu“ je vplyvom ich skladieb a dosiek Pavatex vyššia, než je tomu u bežných drevostavieb. Z toho vyplýva i vyššia zvukovoizolačná schopnosť. Objekty preto lepšie izolujú proti hluku.

Difúzne otvorená konštrukcia má schopnosť zbaviť sa prípadnej nadmernej vlhkosti. Tá sa v konštrukcii môže objaviť, ak dôjde napríklad k uzavretiu nadmernej vlhkosti behom výstavby, alebo ak dôjde k havarijnej situácii /kvapkajúce rozvody vody, poškodenie konštrukcie a pod./.

Konštrukcie v systémoch „diffu“ môžu byť realizované výhradne s použitím ekologických, zdravotne nezávadných materiálov /dosky Pavatex, minerálne izolácie, konope, vlna/. Preto sú tieto konštrukcie šetrné k životnému prostrediu a vytvárajú zdravé prostredie vnútri stavieb.

Vybrané konštrukcie v systéme „diffu“ majú stavebný certifikát, ktorý osvedčuje, že konštrukcie sú navrhnuté v súlade so základnými požiadavkami a určenými technickými normami.