Požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie pre novostavby od 1.1.2016
Druh stavebnej konštrukcie Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/m2.K
Normalizovaná (požadovaná) hodnota UN Odporúčaná hodnota (normalizovaná v roku 2020) Uodp.
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° 0,22 0,15
Plochá a šikmá strecha ≤ 45° 0,10 0,10
Strop nad vonkajším prostredím 0,10 0,10
Strop nad nevykurovaným priestorom 0,15 0,15

Diffuwaall®2010 – Difúzne otvorené konštrukcie stavieb – čo je to?

Vlastnosťou, ktorá môže výrazne napomôcť k zaisteniu kvalitného, zdravého prostredia v interiéroch stavieb, je určitá prievzdušnosť ich obvodových plášťov a zateplených podkroví. Táto vlastnosť výrazne ovplyvňuje i bezpečnosť konštrukcie stavby z pohľadu pôsobenia vlhkosti. Úplne vzduchotesné /difúzne uzavreté/ konštrukcie stien a zateplených podkroví sú potencionálne rizikové a to predovšetkým z dvoch dôvodov:

– Vytvárajú dobré podmienky na vznik povrchových plesní v interiéroch stavieb, sú priaznivým prostredím pre rast a šírenie kolónií baktérií a ďalších mikrobiologických kultúr. Uvedené riziká vznikajú aj u dobre vetraných miestnostiach. Ani v týchto prípadoch nie je dobre možné spoľahlivo zaistiť prevetranie napríklad medzier za nábytkom, rôznych výklenkov, zákutí atď.

– Vzduchotesné /difúzne uzavreté/ konštrukcie nemajú prirodzenú regeneračnú schopnosť zbaviť sa nadbytočnej vlhkosti. Keď sa do konštrukcie dostane nadmerné množstvo vody /počas montáže, poruchou strešného plášťa, chybou hydroizolácie, porušením rozvodov vody atď./, konštrukcia sa jej sama nedokáže zbaviť. Vzniká tak skutočné riziko biologickej degradácie konštrukcie /hniloba a pod./.

Odpoveďou na tieto problémy je konštrukčný koncept tzv. difúzne otvorených konštrukcií. Tieto konštrukcie v rozumnej miere pripúšťajú difúziu vodnej pary. Toto vedie jednak k ,,mikroventilácii,, povrchov, ktorá znižuje riziko osídlenia mikrobiologickými kultúrami a umožňuje samovoľné vysychanie konštrukcií.

Prečo certifikované a overené riešenie konštrukcií?

Zostavenie konštrukcie zo samostatne certifikovaných materiálov ešte v žiadnom prípade nezaručuje správnu funkciu konštrukcie ako celku. Preto naša firma PERISO spolupracuje zo spoločnosťou INSOWOOL, ktorá sa dlhodobo systematicky zameriava na problematiku využitia prírodných materiálov pre konštrukcie stavieb a ktorá ako prvá uviedla na trh certifikované difúzne otvorené konštrukcie /certifikáty vydané certifikačným orgánom 3048, CSI Praha , a.s./ Realizačné firmy týchto konštrukcií majú zaručené, že konštrukcie vyhovujú všetkým požiadavkám v súčasnosti platných noriem. Ponúkané otvorené riešenia využívajú dlhodobú skúsenosť, ktorú INSOWOOL s difúzne otvorenými konštrukciami má.

8 dôvodov prečo použiť difúzne otvorený systém

DIFÚZNA OTVORENOSŤ

Skladby konštrukcií neobsahujú žiadne parozábrany, ktoré by bránili prestupu vodných pár a suchého vzduchu stenou či strechou. Tento fakt pozitívne ovplivňuje kvalitu vnútornej mikroklímy zo zdravotného hľadiska a umožňuje určité „dýchanie“ konštrukcií stien a strešných plášťov.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ

Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti používaných materiálov umožňujú vytvárať objekty a konštrukcie s minimálnymi energetickými stratami. Podľa voliteľných variant hrúbok jednotlivých vrstiev konštrukcií je možné dosiahnuť parametrov nízkoenergetického až pasívneho domu.

TEPELNÁ STABILITA

Vďaka použitiu drevovláknitých dosiek Pavatex, ktoré majú značne vysokú tepelne akumulačnú schopnosť, nedochádza k letnému prehrievaniu objektov. Odstraňuje sa tak jedna z mála nevýhod drevostavieb – ich malá tepelná stabilita /zvlášť s ohľadom na letné obdobie/. Fázový posun tepelného kmitu dosahuje hodnôt 7 až 13 hodín.

POŽIARNA ODOLNOSŤ

Dosky Pavatex majú značnú požiarnu odolnosť. Pri horení ich povrch zuhoľnatie a zamedzí tak rýchlemu šíreniu požiaru do vnútra konštrukcie. Výsledkom je nadštandardná požiarna odolnosť konštrukcie, ktorá dosahuje hodnôt 90 minút z interiéru a 120 minút z exteriéru.

ZVUKOIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ

Plošná hmotnosť drevených konštrukcií v systémoch „diffu“ je vplyvom ich skladieb a dosiek Pavatex vyššia, než je tomu u bežných drevostavieb. Z toho vyplýva i vyššia zvukovoizolačná schopnosť. Objekty preto lepšie izolujú proti hluku.

REGENERAČNÁ SCHOPNOSŤ

Difúzne otvorená konštrukcia má schopnosť zbaviť sa prípadnej nadmernej vlhkosti. Tá sa v konštrukcii môže objaviť, ak dôjde napríklad k uzavretiu nadmernej vlhkosti behom výstavby, alebo ak dôjde k havarijnej situácii /kvapkajúce rozvody vody, poškodenie konštrukcie a pod./.

EKOLÓGIA A ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ

Konštrukcie v systémoch „diffu“ môžu byť realizované výhradne s použitím ekologických, zdravotne nezávadných materiálov /dosky Pavatex, minerálne izolácie, konope, vlna/. Preto sú tieto konštrukcie šetrné k životnému prostrediu a vytvárajú zdravé prostredie vnútri stavieb.

OVERENÉ RIEŠENIA A CERTIFIKÁCIA

Vybrané konštrukcie v systéme „diffu“ majú stavebný certifikát, ktorý osvedčuje, že konštrukcie sú navrhnuté v súlade so základnými požiadavkami a určenými technickými normami.

Ponúkame Vám drevostavby zhotovené konštrukčným systémom Two by Four /2“ x 4“/

Konštrukcia Two by Four vzniká priamo na stavbe a je tvorená z priemyselne sušených, impregnovaných fošien rovnakej hrúbky, niekoľkých šírok a rôznych dĺžok. Tieto fošňové prvky sú používané pre zvislé aj vodorovné konštrukcie a tiež pre konštrukcie šikmých striech. Fošňové prvky vytvárajú nosnú konštrukciu a prenášajú vlastnú váhu stavby do základov. Pre zaistenie priestorovej tuhosti a integrity stavby sa väčšinou používajú doskové materiály, OSB dosky, DTD dosky atď.. Tieto doskové materiály sú s fošňovými prvkami spojené klincami, skrutkami, sponami, lepením. Systém sa vyznačuje otvorenosťou, jednoduchosťou a schopnosťou reagovať na najrôznejšie podmienky a požiadavky. Umožňuje zrealizovať množstvo zmien a to nielen počas výstavby, ale aj dodatočné zásahy pri dostavbe, alebo prestavbe. Jeho ďalšou veľkou výhodou je čitateľnosť, kedy aj Vy ako zákazník, môžete po celú dobu realizácie stavby kontrolovať kvalitu vykonaných prác a dodaných materiálov, čo napríklad u prefabrikovanej technológii nie je dosť dobre možné.

Energetická úspornosť

Tieto konštrukčné riešenia sú automaticky vo vysokom štandarde energetickej úspornosti, podľa priania zákazníka až na hranici pasívneho domu. Nejde pritom iba o riešenia tepelných strát v zime, ale i o riešenia problému veľkých tepelných ziskov v lete /podkrovia stavieb a pod./. Náklady na chladenie /klimatizáciu/ sú totiž až trojnásobkom nákladov na vykurovanie.

Energetická úspornosť /U/ a doby prehriatia konštrukcie / Ψ/

• Difúzne otvorené konštrukcie /skladby stien bez polystyrénu a parozábran
• Úspora energie na vykurovaní v zimnom období
• Ochrana interiéru proti prehrievaniu v letnom období
• Požiarna odolnosť zo strany exteriéru 90 minút, interiéru 60 minút
• 3 certifikované varianty riešení stien z možnosťou voľby

Zdravie, ekológia, úspory

Bezformaldehydová technológia, žiadne parozábrany, zdravé vnútorné prostredie stavieb, letná a zimná tepelná stabilita, regeneračná schopnosť pri vlhkostnej havárii, šetrnosť k životnému prostrediu aj k peňaženke.

Konštrukcia obvodovej steny Diffuwall®

Konštrukcia diffuwall® je navrhnutá ako difúzne otvorený systém obvodového plášťa drevostavby s dôrazom na obmedzenie rizika vzniku prehrievania interiéru v letnom období. Obmedzenie prehrievania je výrazné najmä u variant Economy PlusPasiv.

Existuje niekoľko základných charakteristík konštrukcie, ktoré majú pre ich používateľa zásadný význam:

Súčiniteľ prechodu tepla

  • Súčiniteľ prechodu tepla U hovorí o tepelných stratách s ohľadom na vykurovanie. Čím nižšia je hodnota U, tým nižšie sú tepelné straty konštrukcií. Táto vlastnosť hovorí o tzv. zimnej energetike budovy.
  • Udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia do vonkajšieho cez 1m2 konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teploty vnútorného a vonkajšieho prostredia W/(m2.K).

Fázový posun teplotného kmitu

  • Fázový posun teplotného kmitu Ψudáva dobu prehriatia konštrukcie v letnom období. Hovorí o tepelnej stabilite v interiéri a prípadnú potrebu inštalovať klimatizáciu pre chladenie príslušných priestorov (tzv. letná energetika budovy). Fázové posunutie teplotného kmitu Ψ sa udáva v hodinách. Čím dlhšia je hodnota Ψ, tým väčšiu tepelnú stabilitu príslušný priestor bude mať.

Tepelný odpor konštrukcie

  • Tepelný odpor konštrukcie R je veličina, ktorá zabezpečuje tepelnú ochranu stavebných konštrukcií (stien, striech, podláh,…) Tepelný odpor priamo závisí od hrúbky konštrukcie a súčiniteľa tepelnej vodivosti(ʎ).

Jeho vzťah s U je R=1/U.

Pre ľahké konštrukcie vonkajších stien a striech strmých zo sklonom nad 45° norma ČSN 73 0540-2/2002 a STN 73 0540-2/2002:

• Požaduje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla najviac UN= 0,3 W/(m2.K)
• Doporučuje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla najviac UN= 0,2 W/(m2.K)

Z energetického hľadiska sú preto jednotlivé varianty konštrukcie diffuwall® navrhnuté na tri rôzne kombinácie hodnôt R, U a Ψ , ako udáva nasledujúca tabuľka. Hrúbka konštrukcie je udávaná vrátane hrúbky nepovinnej vzduchovej medzery predsteny zo strany interiéru (hrúbka 40 mm, bežne potrebná pre inštalácie a rozvody). Priamo na ňu ide difúzne otvorená interiérová omietka.

Pre pohľadovú úpravu exteriéru je možné použiť buďto vhodnú tenkovrstvú omietku typu diffu, aplikovanú priamo na drevovláknitú dosku Pavatex, alebo je možné realizovať prevetrávanú fasádu obkladom na zvislý rošt.

Požiarna odolnosť

Konštrukcie majú minimálnu požiarnu odolnosť zo strany interiéru 60 minút, zo strany exteriéru 90 minút.

Upozornenie

Firma PERISO s.r.o. dôrazne upozorňuje na možnosť zníženia požiarnej odolnosti, ohrozenie spoľahlivosti, nefunkčnosti, zníženie životnosti a regeneračnej schopnosti difúzne otvorených konštrukcií obvodového plášťa v systéme diffuwall®2010 v prípade použitia iných materiálov a ich hrúbok  a ďalej predpísaných postupov /napr. spôsobov upevňovania/. Zdanlivo podobné materiály môžu mať niektoré fyzikálne vlastnosti značne odlišné. Využitie iných ako predpísaných materiálov sa prejavuje predovšetkým poruchami v exponovaných častiach drevostavieb /nárožia, rohy, kúty, napojenia konštrukcie stropu a konštrukcie steny,  a podobne/ a v prípade zmeny izolačných materiálov  aj znížením požiarnej odolnosti.

Konštrukcia stropu diffuroof „e“

Konštrukcia diffuroof „e“ je navrhnutá ako difúzne otvorený systém zateplenia strešného plášťa zo strany exteriéru, naviac s dôrazom na obmedzenie rizika prehrievania podkrovia v letnom období. Obmedzenie prehrievania podkrovia je akcentované najmä u variant Economy Plus a Pasiv.

Existujú dve základné charakteristiky konštrukcie, ktoré majú pre ich užívateľa zásadný význam:

• Súčiniteľ prestupu tepla U, ktorý indikuje tepelné straty s ohľadom na vykurovanie objektu /tzv. zimná energetika budovy/. Súčiniteľ prestupu tepla U sa udáva v jednotkách W/(m2.K.). Čím nižšia je hodnota U, tým nižšie sú tepelné straty konštrukcií.
• Fázové posunutie teplotného kmitu Ψudáva dobu prehriatia konštrukcie v letnom období, indikuje tepelnú stabilitu v interiéri a prípadnú potrebu inštalovať klimatizáciu pre chladenie príslušných priestorov (tzv. letná energetika budovy). Fázové posunutie teplotného kmitu Ψ sa udáva v hodinách. Čím dlhšia je hodnota Ψ,tým väčšiu tepelnú stabilitu príslušný priestor bude mať.
• Požaduje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla najviac UN= 0,24 W/(m2.K)
• Doporučuje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla najviac UN= 0,16 W/(m2.K)

Z energetického hľadiska sú preto jednotlivé varianty konštrukcie diffuroof „e“ navrhnuté na štyri rôzne kombinácie hodnôt U a Ψ. Dôraz na obmedzenie prehrievania podkrovia je kladený najmä pri variantoch Economy Plus a Pasiv.

Požiarna odolnosť

Konštrukcie majú minimálnu požiarnu odolnosť zo strany interiéru 30 minút

Upozornenie

Firma PERISO dôrazne upozorňuje na možnosť zníženia požiarnej odolnosti, ohrozenie funkčnej spoľahlivosti, životnosti a regeneračnej schopnosti difúzne otvorených konštrukcií zateplení bungalovov v systéme diffuroof „e“ v prípade použitia iných než predpísaných materiálov a ich hrúbok a ďalej predpísaných technologických postupov /napr. spôsob upevňovania/. Zdanlivo podobné materiály môžu mať niektoré fyzikálne vlastnosti značne odlišné. Využitie iných ako predpísaných materiálov sa prejavuje predovšetkým závadami v exponovaných častiach drevostavieb /nárožia, napojenia konštrukcie stropu a konštrukcie steny a podobne/ a v prípade zmeny izolačných materiálov aj znížením požiarnej odolnosti.

Konštrukcia stropu bungalovu Diffutop

Konštrukcia diffutop je navrhnutá ako difúzne otvorený systém zateplenia drevených trámových stropov pod nevykurovanými podkroviami a ďalej stropov bungalovov. Predovšetkým bungalovy sú typické veľkou plochou stropov vzhľadom k ploche pôdorysu. Preto je konštrukcia stropu bungalovu rozhodujúcim faktorom ako pre ich tepelné straty (zimná energetika) aj pre ich tepelnú stabilitu v interiéri (interiérov v lete, letná energetika). Tepelno technické parametre konštrukcií diffutop sú preto automaticky nastavené tak, aby boli odpovedajúcim spôsobom lepšie, než tie isté parametre u ostatných konštrukcií obvodových plášťov v systémoch diffu. Existujú dve základné charakteristiky konštrukcie, ktoré majú pre ich používateľa zásadný význam:

• Súčiniteľ prestupu tepla U, ktorý indikuje tepelné straty s ohľadom na vykurovanie objektu /tzv. zimná energetika budovy/. Súčiniteľ prestupu tepla U sa udáva v jednotkách W/(m2.K.). Čím nižšia je hodnota U, tým nižšie sú tepelné straty konštrukcií.
• Fázové posunutie teplotného kmitu Ψ udáva dobu prehriatia konštrukcie v letnom období, indikuje tepelnú stabilitu v interiéri a prípadnú potrebu inštalovať klimatizáciu pre chladenie príslušných priestorov (tzv. letná energetika budovy). Fázové posunutie teplotného kmitu Ψsa udáva v hodinách. Čím dlhšia je hodnota Ψ, tým väčšiu tepelnú stabilitu príslušný priestor bude mať.
• Požaduje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla najviac UN= 0,24 W/(m2.K)
• Doporučuje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla najviac UN= 0,16 W/(m2.K)

Z energetického hľadiska sú preto jednotlivé varianty konštrukcie diffutop navrhnuté na štyri rôzne kombinácie hodnôt U a Ψ , ako udáva nasledujúca tabuľka. Dôraz na obmedzenie prehrievania podkrovia je kladený najmä pri variantoch Economy Plus a Pasiv.

Požiarna odolnosť

Konštrukcie majú minimálnu požiarnu odolnosť zo strany interiéru 30 minút.

Upozornenie

Firma PERISO dôrazne upozorňuje na možnosť zníženia požiarnej odolnosti, ohrozenie funkčnej spoľahlivosti, životnosti a regeneračnej schopnosti difúzne otvorených konštrukcií zateplení bungalovov v systéme diffutop v prípade použitia iných než predpísaných materiálov a ich hrúbok a ďalej predpísaných technologických postupov /napr. spôsob upevňovania/. Zdanlivo podobné materiály môžu mať niektoré fyzikálne vlastnosti značne odlišné. Využitie iných ako predpísaných materiálov sa prejavuje predovšetkým závadami v exponovaných častiach drevostavieb /nárožia, napojenia konštrukcie stropu a konštrukcie steny a podobne/ a v prípade zmeny izolačných materiálov aj znížením požiarnej odolnosti.

Obvodová stena diffuwall®

technológie technológie technológie technológie technológie technológie technológie technológie technológie technológie

technológie technológie technológie technológie technológie

technológie technológie technológie technológie

Nezabudnite navštíviť našu stránku pre ekologické izolácie: www.izoleko.sk